แหล่งรวมผู้ประกอบการด้านไอซีที

Company แหล่งรวมผู้ประกอบการด้าน ICT ของประเทศไทย

แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ด้านไอซีที

product แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ด้าน ICT ของประเทศไทย

ช่องทางทางการค้าด้านไอซีที

product ช่องทางการขยายธุรกิจ ในประเทศ/ต่างประเทศ
จดทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
Juristrict Registration
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นมูลค่าถึงร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ กรมบัญชีกลาง จึงได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ลักษณะของการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพื่อปรับปรุงกลไกและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สามารถดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Government agencies in Thailand have been allocated an annual budget. The procurement of goods and services is valued at up to 4 percent of Gross Domestic Product (GDP) in the procurement of such problems and obstacles of various Comptroller General has developed a management system. purchase of electronic government. (e-Government Procurement: e-GP) is central to the nature of information on government procurement. And to improve the mechanisms and procedures concerning the management of public sector procurement. To be processed electronically.